Dựa trên nền tảng phát triển trong suốt 15 năm qua, thương hiệu An Phú Gia xây dựng nên một “hệ sinh thái” toàn diện với các công ty con vừa hoạt động độc lập vừa bổ trợ cho công ty mẹ là APG Holdings bao gồm: APGCons (lĩnh vực tổng thầu xây dựng), RoyalMep (lĩnh vực cơ điện, tăng cường chất lượng các hệ thống MEP cho các dự án của An Phú Gia), An Gia Minh (cung cấp thiết bị xây dựng), W.H.Y Soft (cung cấp các giải pháp công nghệ cho công ty xây dựng).

Được thành lập trên cơ sở kết hợp giữa Công ty Cổ Phần Bất Động Sản E Xim, Công ty Cổ Phần Bất động sản CPR (là công ty liên kết với CTY Cổ Phần BĐS Sài Gòn Đông Dương - thành viên của Tổng Công Ty Công nghiệp Sài Gòn CND) và các cổ đông khác là những nhân sự có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, tài chính, xây dựng.